შრომის სამართალი

  შრომის ხელშეკრულების ცნება და მისი ფორმა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია E. labour laws/ legislation სამართლებრივი ნორმების ერთობლიობა, რომელიც აწესრიგებს მუშაკთა შრომით ურთიერთობებს საწარმოსთან, დაწესებულებასთან ან ორგანიზაციასთან, მიუხედავად მათი საკუთრებისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისა. შრომის სამართალი ადგენს შრომის ხელშეკრულების დადებისა და მოშლის, Read More …