ადამიანებით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი)

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com

ტრეფიკინგინიშნავსექსპლუატაციისმიზნითადამიანებისყიდვაანგაყიდვა
ანსხვაუკანონოგარიგებისგანხორციელება,გადაბირებასგადაყვანას
გადაცემასგადამალვასანმიღებისმუქარის
ძალისგამოყენებისანიძულებისსხვასაშუალებებით,მოტაცებითთაღლითობით
მოტყუებითუფლებამოსილებისანსხვისიუმწეობისბოროტადგამოყენებისანსაფასურისმიცემითანმიღებითიმპირისმიერ
რომელიცახორციელებსკონტროლსსხვაადამიანზე.”

რაარისტრეფიკინგი:

ადამიანებითვაჭრობა
ძალადობა
იძულებითიშრომა
ექსპლუატაცია
თავისუფლებისშეზღუდვა
არაადეკვატრიანაზღაურება
მოტყუება
კონტაქტისაკრძალვა
თანამედროვემონობა

იმისათვის,რომ  დანაშაული  დაკვალიფიცირდეს  ტრეფიკინგის  სახელით  უნდა  “აკმაყოფილებდეს”    3  პირობას:

ქმედება  (რა?)
საშუალება  (როგორ?)
მიზანი  (რისთვის?)

მიზანიარისკონკრეტული  –  ექსპლუატაცია  (შრომითიანსექსუალური).

ტრეფიკინკის  დანაშაული  მსოფლიოში  სიმძიმით  მესამე  ადგილზეა.მიუხედავად  ამისა  მაინც  საკმაოდ  გავრცელებულია  და  საკმაოდ  მომგებიანიც.  არსებობს  ორი  სახის  ტრეფიკინგი  შიდა  და  საზღვრებს  გარეთ.  შიდა  ტრეფიკინგის  დროს  ძირითადად  ხდება  შრომითიექსპლუატაცია.  მაგალითად:

”  72  წლისცოლქმარიმოტყუებითმეზობელმაგადაიყვანაგვერდზესოფელშიდაშეპირდარაღაცგასამრჯელოს
ფიზიკურისამუშაოსსანაცვლოდ
მოხუცებსუხდებოდათფერმაშიმუშაობასაშინელპირობებში,იყოწყლისადასაკვებისპრობლემაც.ამასგარდააყენებდნენროგორცფიზიკურ
ისემორალურშეურაცხყოფას.როდესაცმოხუცებიისედაუძლურდნენ,რომსაშიშიგახდაარშემოკვდომოდათ,ისინითავადმიიყვანესსახლშიდაჭიშკართანდატოვეს
თანდაემუქრნენრომარსადარაფერიეტქვათ
წინააღმდეგშემთხვევაშიმოკლავდნენ”.

საზღვრებს  გარეთ  ტრეფიკინგის  ძირითადი  მიმართულებასექსუალურიექაპლუატაციაა.

ტრეფიკინგის  ასეთი  გახშირების  მთავარი  მიზეზი  მისი  მომგებიანობაა.ეს  არის  ჯგუფური  დანაშაული,სადაც  ხშირ  შემთხვევაში  ჩართულები  არიან  საკმაოდ  გავლენიანი  ორგანიზაციები.  ტრეფიკინგის  მიზეზი  შეიძლება  გახდეს  ასევე  არასაკმარისი  ინფრომაცია  ამ  სფეროში  და  ადამიანის  სოციალური  მდგომარეობა.  უკიდურესად  გაჭირვებული  ადამიანი,რომელსაც  საჭმლის  ფულიც  არ  აქვს,  მზად  არის  ენდოს  საჭვო  ადამიანებს  და  საეჭვო  წინადადებებს.  ქვეყანაში  არსებული  საომარი  სიტუაცია,  შესაძლოა  იქცეს  ტრეფიკინგის  ხელისშემწყობ  ფაქტორად,  რადგანაც  ამ  დროს  იზრდება  იმიგრანტების  რიცხვი.

ტრეფიკინგის  დანაშაულის  დროს  არსებობს  რამდენიმე  სახის  ქვეყანა  –  მომთხოვნო  (მიმღები  ქვეყნები),  მიმწოდებელი  და  სატრანზიტო.  ძირითადად  სატრანზიტო  ქვეყნებში  ხდება    ყალბი  დოკუმენტების  დამზადება,  და  ხალხის  არალეგალური  გზით  გადაყვანა. 
საქართველოწარმოადგენს,როგორცმიმწოდებელ
ისესატრანსიტოქვეყანას.

სამწუხაროდ  შეუძლებელია  სტატისტიკის  განსაზღვრა.ამისათვის  საჭიროა  უშუალოდ  დაზარალებულმა  განაცხადოს  სამართალდამცავ  ორგანოებში,რისგანაც  ხშირ  შემთხვევაში  თავს  იკავებენ. 
არსებობსფონდები,რომლებიცყველანაირიანონიმურობისდაცვითეხმარებიანდაზარალებულებს.

როგორც  წესი,როდესაც  ხარ  ტრეფიკინგის  მსხვერპლი  იმყოფები  სრულ  იზოლაციაში.  ძნელია  თავის  დაღწევა,რადგან  მოქმედებს  ადამიანთა  ჯგუფი,  რომლებსაც  სრულ  კონტროლში  ჰყევხარ.  თუმცა  ყოფილა  შემთხვევა,როდესაც  თავიანთი  მოხერხებულობით  თავი  დაუღწევიათ.  მაგალითად:

ერთერთმაგოგონამ
სანთებელითოთახშიგააჩინახანძარი.ხანძარსბუნებრივიამოჰყვამეხანძრეებისმთელიჯგუფი.გოგონამთავისიპრობლემისშესახებსწორედმეხანძრეებსუამბოდამათიდახმარებითგაითავისუფლათავი

მაგალითი  2:

ერთერთმადაზარალებულმა
დალიასასტუმროშიარსებულირაღაცწამლები,რისშედეგადაცდაკარგაგონებადაიძულებულებიგახდნენგადაეყვანათსაავადმყოფოში.რეანიმაციაშიმყოფმადაზარელებულმატავისიპრობლემებისშესახებექიმსუამბო,რომელიცდაეხმარამასსაავადმყოფოდანგაქცევაში

ტრეფიკინგის  შეფასების  და  საბრძოლველად  3  დონე  არსებობს:

არსებობს  3  დონის  ქვეყნები:

მესამე  დონის  ქვეყნებს  უწყდებათ  ყველანაირი  ჰუმანური  დახმარება.
2002  წლისთვის  საქართველო  ითვლებოდა  მეორე  დონის  ქვეყნად,  თუმცა  2003  წელს  ის  უკვე  მეორე  და  მესამე  დონის  შუაში  მოექცა.იმისათვის,რომარჩამოსულიყომესამედონეზედაარშეწყვეტოტადახმარება  2003  წელსმოხდადანაშაულისკრიმინალიზაციადამივიღეთკანონი.  2003–2006  წლებში  საქართველო  ითვლებოდა  მეორე  დონის  ქვეყნებში.

2006  წელს  შეიქმა  სახელმწიფო  ფონდი,  რომელიც  ეხმარება  ტრეფიკინგის  მსხვერპლებს.  მანამდე  არსებობდა  არასამთავრობო  ორგანიზაციები,რომელბიც  საკუთარი  სახსრებით  და  პატარ–პატარა  დაფინანსებებით  ცდილობდნენ  დაზარალებულთა  დახმარებას.  2006–წლიდან  დაიწყო  ამ  არასამთავრობო  ორგანიზაციების  და  სახელმწიფო  ფონდის  თანამშრომლობა.

იმისათვის,რომ  დაზარალებულს  მიენიჭოს  მსხვერპლის  სტატუსი  არსებობს  მუდმივმოქმედი  ჯგუფები  და  მათთვის  სტატუსის  მინიჭება  ხდება    ან  სამართალდამცავ  ორგანოებში,  ან  ფონდში.  თუ  კი  მსხვეპრლს  მიენიჭა  სტატუსი,  ფონდი:

უწევს  უფასო  იურიდიულ  მომსახურებას სამედიცინო  დახმარებას ფსიქოლოგიური  რეაბილიტაიას ეხმარება  თავშესაფრით ხდება  მსხვერპლის  გადამზადება/სწავლება დასაქმება რაც  მთავარია  დაცულიაანონიმურობა

საქართველოში  ამ  დროისთვის  არსებობს  4  თავშესაფარი.  2  ტრეფიკინგით  დაზარალებულთათვის  და  2  ოჯხური  ძალადოების  შედეგად  დაზარალებულთათვის.  თითოეულ  მსხვერპლზე  განსაზღვრულია  გარკეული  თანხა,რომელსაც  მსვერპლი  ვერ  იღებს  ხელთ.  თავშესაფარში  დარჩენა  ნებაყოფლობითია  (ვადა:  1  დღიდან  12  თვემდე),  ოჯახური  ძალადობის  შემთხვევში  ვადა  მხოლოდ  3–თვემდეა.  მიუხედავად,იმისდამსხვერპლიდარჩებათუარათავშესაფარში
ისმაინცმიიღებსკუთვნილდახმარებას.

რეიტენგრაციის  პროცესის  ვადის  განსაზღვრა  შეუძლებელია.თუმცა  სოც.მუშაკებს  დაზარალებულთან  აქვთ  მუდმივი  კავშირი  და  პრობლემის  არსებობის  შემთხვევაში  მიმართავენ  ორგანიზაციებს  და  ისინი  უწევენ  დახმარებას.ყველარეგიონშიფონდსჰყავსსაკუთარისოც.მუშაკი.

თავშესაფრის  ადგილი  კონფიდენციალურია.  იქ  მცხოვრებლებს,  არაქვთუფლებანებართვისგარეშედატოვონშენობა,ემსახურებათმძღოლი,რომელიცვალდებულიამიიყვანოსნებისმიერადგილზე
თავშესაფრის  ადგილის  გამხელა  ისჯება  სისხლის  სამართლის  კოდექსით.  თავშესაფარი  10–ადგილიანია,  თუმცა  ოჯახური  ძალადობის  დროს,  როდესაც  დედას  ჰყავს  რამდენიმე  შვილი,  ხშირად  ხდება,ხოლმე  რომ  თავშესაფარში  10–ადამიანზე  მეტი  იწყებს  ცხოვრებას.

სამწუხაროდფონდსჰყავსმხოლოდერთიჯგუფი,  1  იურისტი,  1  ფსიქოლოგი.  რა  საკმაოდ  ცოტაა.  თმცა  თუ  გავითვალისწინებთ,  რომ  დაზარალებულების  90%  არ  მიმართავს  არც  სამართალდამცავ  ორგანოებს  და  არც  ფონდს  (სადაც  კონფიდენციალურობა  დაცულია),  შესაძლოა  ჯერჯეორბით  არც  არის  მეტი  იურისტის  ან  ფსიქოლოის  ყოლა.

მსოფლიოშიყოველწლიურადათიათასობითადამიანიხდებათანამედროვემონათვაჭრებისმსხვერპლი.ტრეფიკინგის  მსხვერპლი  შესაძლოა  გახდეს  ნებისმიერი  ადამიანი.როდესაც  გპირდებიან  სამუშაოს  საზღვარგარეთ  და  იდეალურ  საცხოვრებელ  პირობებს  კარგად  დაფიქრდით!  არ  მოგატყუოთ  გაფორმებულმა  “ხელშეკრულებამ”.  ხშირად  მსგავსი  შემოტავაზებები  ადამიანების  ექპლუატაციით,დამცირებით  და  სიკვიდლითაც  კი  მთავრდება.

ძირითადირჩევებიმათთვისვინცაპირებსსაზღვარგარეთმუშაობს,სწავლასანქორწინებას:

გახსოვდეთ,  რომ  საერთაშორისო  საზოგადოება  ზრუნავს  ტრეფიკინგის  მსხვერპლთა  დაცვაზე.

საზღვარგარეთ  გამგზავრებამდე  დაუკავშირდით  კონსულტაციისთვის  ფონდის  ცხელხაზს:  100–229.  თქვენ  მიიღებთ  კვალიფიციურ  კონსულტაციას  და  საჭირო  დახმარებას. 
მათიმომსახურებაანონიმურიდაუფასოა
(ზარი  უფასოა)