სწავლა

სერტიფიცირების პროგრამები, ტრენინგები,  კურსები, სემინარები – სწავლება

სწავლების ბიზნეს პროგრამები
ბუღალტრული აღრიცხვა (ბასს სტანდარტით) + პროგრამები Oris/ან Superfin/ან Info
ორისის დისტანციური სწავლება
სტაჟირება საბუღალტრო ფირმაში
საგადასახადო საქმე
საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამები
ფინანსური მენეჯმენტი
ზოგადი აუდიტი
საბანკო საქმე
საინვესტიციო მენეჯმენტი
მცირე ბიზნესის მართვა
მარკეტინგული მენეჯმენტი

სერტიფიცირებისა და გადამზადების სამართლის პროგრამები:
ბიზნეს (კერძო) სამართალი
სახელშეკრულებო სამართალი

უცხო ენების სწავლება
ინგლისური
რუსული
ჩინური
თურქული

♦ სხვა სასწავლო კურსები

კომპიუტერის სწავლება
საოფისე პროგრამები:  Ms Windows; Ms Word; Ms Excel; Ms internet; Skype
საპრეზენტაციო პროგრამა – Power point-
Windows-ის გადაყენება
კომპიუტერული ინჟინერია

ფოტოხელოვნება, Photoshop
PhotoShop
ფოტოხელოვნება

აბიტურიენტებისათვის
ზოგადი უნარები: ვერბალური და ლოგიკური;
ქართული ენა და ლიტერატურა;
მათემატიკა;
ინგლისური ენა

უნარები
ზოგადი (ვერბალური) და ლოგიკური (მათემატიკური)

უმაღლესი სასწავლებლები
იურიდიული ფაკულტეტები