ტიპური დოკუმენტები

Top- კორპორაციული დოკუმენტების პაკეტები  
 დოკუმენტების შესაძენად მოგვწერეთ  mpifarm@gmail.com

ტურიზმი

ტიპური იურიდიული და საბუღალტრო დოკუმენტები ნებისმიერი სახის სასტუმროსათვის
ყველა ტიპის სასტუმროს ბიზნეს-გეგმების მომზადება ბანკების, ინვესტორებისა თუ საგრანტო პროექტებისათვის

მშენებლობა
ინერტული მასალების მოპოვების საწარმოს ტიპური იურიდიული დოკუმენტების პაკეტი
სამშენებლო მასალების წარმოების ტიპური იურიდიული დოკუმენტების პაკეტი
სამშენებლო საწარმოს ტიპური იურიდიული დოკუმენტების პაკეტი

კლუბები, რესტორნები
ღამის კლუბის ტიპური დოკუმენტების პაკეტი
მუსიკალური კლუბის ტიპური დოკუმენტების პაკეტი
რესტორნის  ტიპური იურიდიული დოკუმენტების პაკეტი
კაფის ტიპური დოკუმენტების პაკეტი

მედიცინა
კლინიკის ტიპური იურიდიული დოკუმენტების პაკეტი
აფთიაქის ტიპური იურიდიული დოკუმენტების პაკეტი
სააფთიაქო ბაზის ტიპური იურიდიული დოკუმენტების პაკეტი

დოკუმენტების სია

 • ნასყიდობის ხელშეკრულება (ID – 1)
 • გადახდის განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულება (ID – 2)
 • გადახდის განვადებით ნასყიდობის და იპოთეკის ხელშეკრულება (ID – 3)
 • სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულება (ID – 4)
 • ჩუქების ხელშეკრულება (ID – 5)
 • თხოვების ხელშეკრულება (ID – 6)
 • უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულება (ID – 7)
 • ქირავნობის ხელშეკრულება (ID – 8)
 • უძრავი ნივთის ფართობის დადასტურების შესახებ (ID – 9)
 • საერთო საკუთრების ინდივიდუალურ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ (ID – 10)
 • სამეურნეო სათავსის საკუთრებაში არსებობის ფაქტის დადასტურების შესახებ (ID – 11)
 • განცხადება სისტემური კოდის დადასტურების შესახებ (ID – 12)
 • განცხადება სისტემური კოდის უარყოფის შესახებ (ID – 13)
 • დისტრიბუციის ხელშეკრულება (ID – 14)
 • ვალის არსებობის აღიარების შესახებ შეთანხმება (ID – 15)
 • თავდებობის ხელშეკრულება (ID – 16)
 • იჯარის ხელშეკრულება (ID – 17)
 • მომსახურების ხელშეკრულება (საკონსულტაციო) (ID – 18)
 • მომსახურების ხელშეკრულება (ID – 19)
 • ნასყიდობის ხელშეკრულება (ავტომობილი) (ID – 20)
 • ნასყიდობის ხელშეკრულება (უძრავი ქონება) (ID – 21)
 • ნასყიდობის ხელშეკრულება (ID – 22)
 • სესხის და იპოთეკის ხელშეკრულება (ID – 23)
 • სესხის ხელშეკრულება (ID – 24)
 • ქირავნობის ხელშეკრულება (ID – 25)
 • ქვეიჯარის ხელშეკრულება (ID – 26)
 • შუამავლის ხელშეკრულება (ID – 27)
 • შრომის ხელშეკრულება (ID – 28)
 • ჩუქების ხელშეკრულება (ID – 29)
 • სესხის ხელშეკრულება – პროცენტის და პირგასამტეხლოს გარეშე (ID – 30)
 • შრომითი ხელშეკრულება – გამოსაცდელი ვადის გარეშე (ID – 31)
 • შრომითი ხელშეკრულება – გამოსაცდელი ვადით (ID – 32)
 • ხელშეკრულების შეწყვეტა – მხარეთა შეთანხმებით (ID – 33)
 • მომსახურების ხელშეკრულება – 2 ეტაპიანი გადახდით (ID – 34)
 • მიღება-ჩაბარება მოძრავი ნივთის ნასყიდობა – გადახდის პროცენტიანი განვადება (ID – 35)
 • მოძრავი ნივთის ნასყიდობის ხელშეკრულება – გადახდის პროცენტიანი განვადება (ID – 36)
 • მიღება ჩაბარება ნასყიდობა – კონსიგნაცია წინასწარი გადახდის გარეშე (ID – 37)
 • მიღება ჩაბარება იჯარა – იურიდიულ პირებს შორის (ID – 38)
 • იჯარის ხელშეკრულება – იურიდიულ პირებს შორის (ID – 39)
 • ხელშეკრულება ბეს შესახებ – იჯარა (ID – 40)
 • ხელშეკრულება ბეს შესახებ – უძრავი ქონების ნასყიდობა (ID – 41)
 • მიღება ჩაბარება ქვეიჯარის – იურიდიულ პირებს შორის (ID – 42)
 • ქვეიჯარის ხელშეკრულება იურიდიულ პირებს შორის (ID – 43)
 • უძრავი ქონების ნასყიდობა განვადებით ფიზიკური პირებს შორის (ID – 44)
 • მიღება ჩაბარება ნასყიდობის ხელშეკრულებაზე (ID – 45)
 • ნასყიდობის ხელშეკრულება (ID – 46)
 • მიღება ჩაბარება იჯარის – მეიჯარე ფიზიკური პირი (ID – 47)
 • იჯარის ხელშეკრულება – მეიჯარე ფიზიკური პირი (ID – 48)
 • იჯარის ხელშეკრულება – მეიჯარე იურიდიული პირი (ID – 49)
 • ბრძანება წარმომადგენლობით ხარჯებზე (ID – 50)
 • ინვოისის ფორმა – იმპორტირებული საქონლის უკან დაბრუნება (ინგლისური) (ID – 51)
 • ინვოისის ფორმა – საქონლის ექსპორტისას (ინგლისური) (ID – 52)
 • მიღება–ჩაბარების აქტი (მომსახურება) (ID – 53)
 • პარტნიორთა კრების ოქმი არაფულადი შენატანით საწესდებო კაპიტალის გაზრდაზე (ID – 54)
 • პარტნიორთა კრების ოქმი დივიდენდის განაწილებაზე (ID – 55)
 • პარტნიორთა კრების ოქმი შვილობილი კომპანიის დაარსებაზე (ID – 56)
 • საწვავის ჩამოწერის ფორმა (ID – 57)
 • შედარების აქტი (ID – 58)
 • წესდება (არასამეწარმეო იურიდიული პირი) (ID – 59)
 • წესდება (კომანდიტური საზოგადოება) (ID – 60)
 • წესდება (კოოპერატივი) (ID – 61)
 • წესდება (რელიგიურ გაერთიანების დამფუძნებელ პირთა შეთანხმება) (ID – 62)
 • წესდება (სააქციო საზოგადოება) (ID – 63)
 • წესდება (სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი) (ID – 64)
 •  წესდება (სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება) (ID – 65)
 • წესდება (შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება) (ID – 66)
 • მინდობილობა (საგადასახადო დავაზე წარსადგენად) (ID – 67)
 • პოზიცია საგადასახადო შემოწმების აქტის პროექტზე (შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი) (ID – 68)
 • პოზიცია საგადასახადო შემოწმების აქტის პროექტზე (შემოსავლების სამსახურის მედიაციის საბჭო) (ID – 69)
 • საჩივარი საგადასახადო შემოწმების აქტზე (ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭო) (ID – 70)
 • საჩივარი საგადასახადო შემოწმების აქტზე (შემოსავლების სამსახური) (ID – 71)
 • ცნობა (ხელფასის შესახებ) (ID – 72)
 • I ინსტანციის სასამართლო (სარჩელი ადმინისტრაციულ საქმეზე) (ID – 73)
 • I ინსტანციის სასამართლო (სარჩელი სამოქალაქო საქმეზე) (ID – 74)
 • I ინსტანციის სასამართლო (შესაგაბელი ადმინისტრაციულ საქმეზე) (ID – 75)
 • I ინსტანციის სასამართლო (შესაგებელი სამოქალაქო საქმეზე) (ID – 76)
 • II ინსტანციის სასამართლო (სააპელაციო საჩივარი ადმინისტრაციულ საქმეზე) (ID – 77)
 • II ინსტანციის სასამართლო (სააპელაციო საჩივარი სამოქალაქო საქმეზე) (ID – 78)
 • II ინსტანციის სასამართლო (სააპელაციო შესაგებელი ადმინისტრაციულ საქმეზე) (ID – 79)
 • II ინსტანციის სასამართლო (სააპელაციო შესაგებელი სამოქალაქო საქმეზე) (ID – 80)
 • III ინსტანციის სასამართლო (საკასაციო საჩივარი ადმინისტრაციულ საქმეზე) (ID – 81)
 • III ინსტანციის სასამართლო (საკასაციო საჩივარი სამოქალაქო საქმეზე) (ID – 82)
 • III ინსტანციის სასამართლო (საკასაციო შესაგებელი ადმინისტრაციულ საქმეზე) (ID – 83)
 • III ინსტანციის სასამართლო (საკასაციო შესაგებელი სამოქალაქო საქმეზე) (ID – 84)
 • ავტომობილის იჯარის ხელშეკრულება (ID – 85)
 • ავტომობილის ნასყიდობის ხელშეკრულება (ID – 86)
 • გაცვლის ხელშეკრულება 1 (ID – 87)
 • გაცვლის ხელშეკრულება (ID – 88)
 • დავალების ხელშეკრულება (ID – 89)
 • თავდებობის ხელშეკრულება 1 (ID – 90)
 • თავდებობის ხელშეკრულება (ID – 91)
 • თხოვების ხელშეკრულება (ID – 92)
 • იპოთეკის ხელშეკრულება (ID – 93)
 • იჯარის ხელშეკრულება 1 (ID – 94)
 • იჯარის ხელშეკრულება (ID – 95)
 • ლიზინგის ხელშეკრულება (ID – 96)
 • მიბარების ხელშეკრულება (ID – 97)
 • მოძრავი ნივთის ნასყიდობის ხელშეკრულება (ID – 98)
 • ნარდობის ხელშეკრულება (ID – 99)
 • ნასყიდობის ხელშეკრულება საცხოვრებელ ბინაზე (ID – 100)
 • ნასყიდობის ხელშეკრულება (ID – 101)
 • საბანკო მომსახურების ხელშეკრულება (ID – 102)
 • სესხის ხელშეკრულება (ID – 103)
 • სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულება (ID – 104)
 • ტვირთის გადაზიდვის ხელშეკრულება (ID – 105)
 • უსასყიდლო უზურფრუქტის ხელშეკრულება (ID – 106)
 • უძრავი ნივთის თხოვების ხელშეკრულება (ID – 107)
 • უძრავი ნივთის ნასყიდობის ხელშეკრულება (ID – 108)
 • უძრავი ნივთის ნასყიდობის ხელშეკრულება1 (ID – 109)
 • უძრავი ნივთის ჩუქების ხელშეკრულება (ID – 110)
 • ფრენშაიზინგის ხელშეკრულება (ID – 111)
 • ქირავნობის ხელშეკრულება (ID – 112)
 • ქონებრივი დაზღვევის ხელშეკრულება (ID – 113)
 • შეთანხმება ხელშეკრულების გაუქმების თაობაზე (ID – 114)
 • შეთანხმება ხელშეკრულების ცვლილებაზე და მასში დამატებების შეტანაზე (ID – 115)
 • შრომითი ხელშეკრულება 1 (ID – 116)
 • შრომითი ხელშეკრულება 2 (ID – 117)
 • ჩუქების ხელშეკრულება (ID – 118)
 • წერილი ოფერტის შესახებ (ID – 119)
 • წინასწარი ხელშეკრულება (ID – 120)
 • ხელშეკრულება იურიდიულ მომსახურებაზე (ID – 121)
 • იჯარა (ფართის იჯარა) (ID – 122)
 • შრომითი კონტრაქტი გამოსაცდელი ვადით (ID – 123)
 • შრომითი ხელშეკრულება (ID – 124)
 • ავტომობილის იჯარის ხელშეკრულება (ID – 125)
 • ავტოსაშუალების ნასყიდობის ხელშეკრულება (ID – 126)
 • ავტონასყიდობა გადახდის განვადებით (ID – 127)
 • სესხის ხელშეკრულება (ID – 128)
 • ნარდობის ხელშეკრულება (დამზადება, რაიმეს შეკვეთა) (ID – 129)
 • ხელშეკრულება მომსახურების გაწევის თაობაზე (ID – 130)
 • ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება (ნასყიდობის კონტრაქტი) (ID – 131)
 • დისტრიბუციის ხელშეკრულება (ID – 132)
 • მიწოდების ხელშეკრულება (ზოგადი) (ID – 133)
 • წინარე ხელშეკრულება (ID – 134)
 • შეთანხმება ხელშეკრულების გაუქმებაზე (ID – 135)
 • შეთანხმება ხელშეკრულების ცვლილებაზე (ID – 136)
 • მოთხოვნის დათმობის ხელშეკრულება (ID – 137)
 • ინვოისი ქართული (ID – 138)
 • ინვოისი ინგლისური (ID – 139)
 • მინდობილობა rs (შემოსავლების სამსახურში) (ID – 140)
 • მინდობილობა საჯარო რეესტრში (ID – 141)
 • მინდობილობა შსს (ID – 142)
 • მინდობილობა კერძო კომპანიაში (ID – 143)
 • ცნობა სამუშაო ადგილიდან (ID – 144)
 • ხელფასის ცნობა (ID – 145)
 • ხელფასის ცნობა ბანკისთვის (ID – 146)
 • სალაროს შემოსავლის ორდერი (ID – 147)
 • სალაროს გასავლის ორდერი (ID – 148)
 • ინვოისი-ქართული (ID – 149)
 • ინვოისი ინგლისური (ID – 150)
 • სალაროს გასავლის ორდერი (ID – 151)
 • სალაროს შემოსავლის ორდერი (ID – 152)
 • შედარების აქტი (ID – 153)
 • შესყიდვის აქტი (ID – 154)
 • ურთიერთჩათვლის აქტი (ID – 155)
 • ერთობლივი საქმიანობის ხელშეკრულება(ამხანაგობა) (ID – 156)
 • დაცვის ხელშეკრულება (ID – 157)
 • ქონებრივი დაზღვევის ხელშეკრულება (ID – 158)
 • კომერციული კონცესიის ხელშეკრულება(ფრენშაიზინგი) (ID – 159)
 • გირავნობის ხელშეკრულებაკომისიის ხელშეკრულება (ID – 160)
 • კონტრაქციის ხელშეკრულება (ID – 161)
 • ლიზინგის ხელშეკრულება (ფინანსური იჯარა) (ID – 162)
 • მიწოდების ხელშეკრულება (ID – 163)
 • საგამომცემლო ხელშეკრულება (ID – 164)
 • სასაწყობო მიბარების ხელშეკრულება (ID – 165)
 • სააგენტო ხელშეკრულება (ID – 166)
 • მინდობილობა (ბანკის სახელით) (ID – 167)
 • მინდობილობა (სპეციალური) იურიდიული პირის სახელით ხელშეკრულების დასადებად (ID – 168)
 • ქონების მინდობილობით მართვა (ID – 169)
 • დავალების ხელშეკრულება (ID – 170)
 • ბუღალტრის შრომითი ხელშეკრულება (ID – 171)
 • შრომითი ხელშეკრულება (ზოგადი) (ID – 172)
 • ხელშეკრულება აუდიტორული მომსახურების გაწევაზე (ID – 173)
 • ხელშეკრულება მომსახურების გაწევაზე (ID – 174)
 • წლიური ქონების გადასახადის დეკლარაციის მომზადება-შედგენაზე (ID – 175)
 • ხელშეკრულება საინფორმაციო, საკონსულტაციო და საადვოკატო მომსახურებაზე (ID – 176)
 • ხელშეკრულება შოუ-პროგრამების ორგანიზაციაში მომსახურების გაწევაზე (ID – 177)
 • ხელშეკრულება ტექნიკური მომსახურების გაწევაზე (ID – 178)
 • იპოთეკის ხელშეკრულება (ID – 179)
 • შეთანხმება პირგასამტეხლოზე (ID – 180)
 • თავდებობის ხელშეკრულება (ID – 181)
 • თავდებობის ხელშეკრულება 2 (ID – 182)
 • ავტომობილის იჯარის ხელშეკრულება მომსახურების გაწევის პირობით (ID – 183)
 • ავტომობილის ნასყიდობის (ყიდვა-გაყიდვის) ხელშეკრულება (ID – 184)
 • გაცვლის ხელშეკრულება (ID – 185)
 • საქონლის მიბარების ხელშეკრულება (ID – 186)
 • სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალებების იჯარის ხელშეკრულება (ID – 187)
 • შეთანხმება ავტომობილის გადაცემაზე (მიღება – ჩაბარების აქტი) (ID – 188)
 • ხელშეკრულება აუდიტორული მომსახურეობის შესყიდვის შესახებ (ID – 189)
 • ავტომობილის ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება იურიდიულ პირთა შორის (ID – 190)
 • შრომითი ხელშეკრულება (მძღოლ – ექსპედიტორი) (ID – 191)
 • საქონლის მიწოდების ხელშეკრულება (ID – 192)
 • სატრანსპორტო ექსპედირებაზე ხელშეკრულება (ID – 193)
 • ტვირთის გადაზიდვის ხელშეკრულება (ID – 194)
 • შპს-ს ქართულ-ინგლისური წესდების ნიმუში (ID – 195)
 • შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (ID – 196)
 • სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი (ID – 197)
 • რეგისტრირებული კოოპერატივი (ID – 198)
 • სააქციო საზოგადოება (ID – 199)
 • სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (ID – 200)
 • კომანდიტური საზოგადოება (ID – 201)
 • არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი (ID – 202)
 • სსიპ-რელიგიური ორგანიზაცია (ID – 203)
 • სუბიექტის დირექტორის გათავისუფლების განცხადების შაბლონი (ID – 204)
 • დღგ -ს შედარება (ID – 205)
 • მასალების ჩამოწერის აქტი (ID – 206)
 • ფორმა 2 (ID – 207)
 • ინვოისი (ID – 208)
 • მცირეფასიანი საქონლის ჩამოწერის აქტი (ID – 209)
 • ქონების გადასახადი (ID – 210)
 • სალაროს გასავლის ორდერი (ID – 211)
 • სალაროს შემოსავლის ორდერი (ID – 212)
 • საშემოსავლო გადასახადის შედარება (ID – 213)
 • საწვავის ვაუჩერი (ID – 214)
 • ტექნიკური საქონლის ჩამოწერის აქტი (ID – 215)
 • მოგების დეკლარაცია 2013 (5 მილ მეტი) (ID – 216)
 • მოგების დეკლარაცია 2013 (ID – 217)
 • საავანსო ანგარიში (ID – 218)
 • ქონების დეკლარაცია 2013 (ID – 219)
 • შედარების აქტი (ID – 220)
 • შესყიდვის აქტი (ID – 221)
 • ხელშეკრულება საკრედიტო ლიმიტით სარგებლობის შესახებ (ID – 222)
 • ოვერდრაფტით სარგებლობის ძირითადი პირობები (ID – 223)
 • საკრედიტო ხელშეკრულება – სამომხმარებლო სესხი (ID – 224)
 • თავდებობის ხელშეკრულება – სამომხმარებლო სესხი (ID – 225)
 • იპოთეკის ხელშეკრულება (მსესხებელი და მესაკუთრე სხვადასხვა პირი) (ID – 226)
 • იპოთეკის ხელშეკრულება (მსესხებელი და მესაკუთრე ერთი და იგივე პირი) (ID – 227)
 • გენერალური ხელშეკრულება – იპოთეკური სესხი (ID – 228)
 • საკრედიტო ხელშეკრულება – იპოთეკური სესხი (ID – 229)
 • თავდებობის ხელშეკრულება – იპოთეკური სესხი (ID – 230)
 • საკრედიტო ხელშეკრულება – ავტო სესხი (ID – 231)
 • გენერალური ხელშეკრულება – ავტო სესხი (ID – 232)
 • გირავნობის ხელშეკრულება – ავტო სესხი (ID – 233)
 • ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება (ID – 234)
 • ზრდადი/სახელფასო ანაბრის ხელშეკრულება (ID – 235)
 • მოთხოვნამდე ანაბრის ხელშეკრულება (ID – 236)
 • საბავშვო ანაბრის ხელშეკრულება (ID – 237)
 • დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატის ხელშეკრულება (ID – 238)
 • საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის ხელშეკრულება (ID – 239)
 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის გასხვისების ხელშეკრულება (ID – 240)