სარჩელი

სარჩელი E. suit

სამოქალაქო პროცესში დარღვეული თუ სადავო უფლების ან სხვა კანონიერი ინტერესის სასამართლო წესით დაცვის შესახებ მოთხოვნა, რომელიც წარმოადგენს პირველი ინსტანციის სასამართლოში საქმის აღძვრის საფუძველს. სარჩელი შედგენილი უნდა იყოს წერილობითი ფორმით. მასში აღინიშნება სასამართლოს დასახელება, მოსარჩელის ვინაობა და მოთხოვნა, მოპასუხის ვინაობა, სარჩელის ფასი და კანონით გათვალისწინებული სხვა მონაცემები. მოსამართლე ვალდებულია სარჩელის ჩაბარებიდან ხუთი თვის განმავლობაში გამოიტანოს განჩინება ამ სარჩელის მიღების შესახებ. მოსამართლე არ მიიღებს სარჩელს, თუ იგი არ ექვემდებარება სასამართლო უწყებას, საქმე არ არის ამ სასამართლოს განსჯადი, სარჩელი შეიტანა ქმედუუნარო პირმა და ა.შ. თუ დადგინდება, რომ სარჩელი შეტანილია კანონში მითითებული პირობის დარღვევით ან სახელმწიფო ბაჟი არ არის გადახდილი, მოსამართლე გამოიტანს განჩინებას სარჩელის უმოძრაოდ დატოვების შესახებ, რასაც აცნობებს მოსარჩელეს. ასეთ განჩინებაზე შეიძლება კერძო საჩივრის შეტანა (საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, მუხლი 177-187).

Source: მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და სხვ.; რედ.: ვაჟა გურგენიძე] – თბ., 2004 – 483გვ.: ცხრ.; 24სმ. – (საჯარო მოსამსახურის ბ-კა). – ISBN 99940-0-063-2: [ფ.ა.]

2. სარჩელი – მოთხოვნის სასამართლოში გაცხადების ფორმა, რომლითაც პირს სურს საკუთარი დარღვეული ან/და სადავოდ ქცეული უფლების დაცვა.

წყარო: ძირითად  იურიდიულ  ტერმინთა განმარტებითი  ლექსიკონი. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურო. 2010 წლის 15 ივნისის მდგომარეობით. ავტორები: უჩა თოდუა, თამუნა ერგემლიძე, თათია ქვრივიშვილი, ლექსო მერებაშვილი. საიტი http://www. tbappeal.court.ge/upload/sr_187.pdf