ადვოკატი მიგრიაული როინროინ მიგრიაული

საადვოკატო ფირმის „მიგრიაული და პარტნიორები“ დამფუძნებელი, პროფესორი.

ადვოკატ როინ მიგრიაულთან შეკითხვის გასაგზავნად, შეავსეთ ქვემოთ მოყვანილი ფორმა; პასუხს მიიღებთ თქვენს მიერ მითითებულ ფოსტაში. კონსულტაციები ფასიანია

   როინ მიგრიაული საადვოკატო საქმიანობას ახორციელებს 1997 წლიდან.

  როინ მიგრიაულმა 1991  წელს – დაამთავრა  თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი;

  1989 წელს დაამთავრა  მოსკოვის უცხო ენების დაუსწრებელი სწავლების სახელმწიფო ცენტრალური კურსები, გერმანული ენა

  2004 წელი როინ მიგრიაული – საქართველოს მეცნიერებათ აკადემიის  სახელმწიფო და სამართლის   ინსტიტუტი სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელი;

  1995-1997 წლებში როინ მიგრიაული მივლინებულია  ბრემენის უნვერსიტეტში (გერმანია) სამეცნიერო სტაჟირება DAAD-ის სტიპენდიის ფარგლებში;

  2006 წლები – როინ მიგრიაული ბრემენის უნივერსიტეტში (გერმანია) ატარებს სამეცნიერო კვლევას   DAAD-ის სტიპენდიის ფარგლებში;

  1993 წლიდან როინ მიგრიაული – საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დამფუძნებელი;

  2004 – 2009 წლებში როინ მიგრიაული –  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭო საბჭოს წევრი;

  2006 – 2010   სსიპ – საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია აღმასრულებელი საბჭოს წევრი;

  2009 წლიდან როინ მიგრიაული  – ააიპ – საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის დამფუძნებელი, გამგეობის წევრი;

  2013 წლიდან  სსიპ – საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია აღმასრულებელი საბჭოს წევრი;

  1997 – 2008 წლებში როინ მიგრიაული   თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის სამოქალაქო სამართლის კათედრის ასოცირებული პროფესორია;

  2007 – 2008 წწ. როინ მიგრიაული- თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი, პროფესორია;

  2008 – 2012, 2014 წწ. როინ მიგრიაული   საქართველოს უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორია;

  2008 – 2012 წწ. როინ მიგრიაული კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორია;

  2010 წლიდან როინ მიგრიაული  სულხა-საბას სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორია

  2012 წლიდან  როინ მიგრიაული კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კავკასიის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორია.

  1997 – 1999 წწ. როინ მიგრიაული –  ”როინ მიგრიაულის” საადვოკატო ბიურო დამოუკიდებელი ადვოკატი;

  1999 – 2000წწ. –   საადვოკატო  ბიურო  „მიგრიაული  და  პატარაია”  ხელმძღვანელი პარტნიორი, ადვოკატი;

  2000 წლის 5 იანვრიდან როინ მიგრიაული  საადვოკატო ბიურო ”მიგრიაული და პარტნიორები”   ხელმძღვანელი პარტნიორი, ადვოკატია.

  1995 – 1998 წლეში როინ მიგრიაული –  სამართლებრივი რეფორმის სახელმწიფო კომისიის წევრი

  1990-1995 წლებში როინ მიგრიაული – საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს  კონსულტანტი, განყოფილების უფროსი, მინისტრის მრჩეველი;

  1990 წელი როინ მიგრიაული – საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია იურიდიული განყოფილების უფროსის მოადგილე

  როინ მიგრიაულს მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო არბირტაჟებში:

  • 1998 ლონდონის არბიტრაჟი ექსპერტი, ბერძნული ფირმის მოწვევით
  • 2007 საინვესტიციო დავების გადაწყვეტის საერთაშორისო ცენტრი (ICSID, ლონდონი (ინგლისი) ექსპერტი, საქართველოს მთავრობის მოწვევით.

  როინ მიგრიაულს გამოქვეყნებული აქვს მონოგრაფიები,  სამეცნიერო სტატიები და პუბლი­კა­ციები:

  მონოგრაფიები:

  1. ,,შესავალი გაკოტრების სამართალში“, დამხმარე სახელმძღვანელო, 1-ლი გამოცემა, თბილისი 1999წ.
  2. “შპს-ის გაკოტრების სამართლებრივი ასპექტები” (შედარებითი ანალიზი ინზოლვენცის გერმანულ სამართალთან), 1-ლი გამოცემა, თბილისი 2004წ.
  3. ,,შესავალი გაკოტრების სამართალში“, დამხმარე სახელმძღვანელო, 2-ე გადამუშავებული გამოცემა, თბილისი 2006წ.
  4. “გადახდისუუნარობის საქართველოს კანონი, დახასიათება და შედარება გაკოტრების საქართველოს კანონსა და საერთაშორისო სტანდარტებთან” (თანაავტორობა ჰაინრიჰ შნიტგერთან), თბილისი 2011
  5. “ქართული კერძო სამართლის საკითხები, გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიები და სხვა პუბლიკაციები”, თბილისი 2011

  სამეცნიერო პუბლიკაციები:

  1) გაკოტრების სამართალი

  1. “გაკოტრების სამართლის ზოგიერთი საკითხი”, წიგნში: “სერგო ჯორბენაძე, 70, საიუბილეო კრებული”, თბილისი 1996, გვ. 347-356
  2. წინათქმა, წიგნში: “საქართველოს კანონი გაკოტრების საქმეთა წაროების შესახებ, გერმანული თარგმანითა და გერმანულ ქართული იურიდიული ლექსიკონით (გაკოტრების სამართალი), 1-ლი გამოცემა, თბილისი, 1997წ.
  3. წინათქმა, წიგნში: “საქართველოს კანონი გაკოტრების საქმეთა წარმოების შესახებ, განახლებული ტექსტითა და გაკოტრების წარმოების დოკუმენტების ნიმუშებით“, 1-ლი გამოცემა, თბილისი, 2001წ.
  4. “გაკოტრების კრედიტორი, როგორც გაკოტრების წარმოების ერთ-ერთი მხარე”, ჟურნალში: “ალმანახი”, #5 1998წ.
  5. ,,მოვალის გაკოტრება, როგორც სანაციის საშუალება“, გაზეთში „მსგეფსი“, #19, 20-26 აგვისტო 1997წ.
  6. ,,პარტნიორის სამართლებრივი მდგომარეობა შპს-ის გაკოტრებისას”, ჟურნალში ,,ადამიანი და კონსტიტუცია”, #3 2004წ.
  7. “უზრუნველყოფილი კრედიტორები გაკოტრების წარმოების გახსნის შემდეგ”, (მოხსენება, ბრემენის უნივერსიტეტის საკონფერენციო მასალები), 2008წ.
  8. “გადახდისუუნარობის ახალი კანონის შუქ-ჩრდილები”, ჟურნალში “ბიზნესი და კანონმდებლობა”, ოქტომბერი 2009წ.
  9. “მოვალის გადახდისუუნარობა – როგორც ვალაუვალობის წარმოების წინაპირობა”, (ვალაუვალობის ქართული სამართლის ანალიზი), ჟურნალში “ბიზნეს-კურიერი”, მარტი 2011წ., გვ.88-93.
  10. „გაკოტრების მმართველის სამართლებრივი სტატუსი 1996წ. გაკოტრების კანონისა და 2007წ. გადახდისუუნარობის კანონის შედარებითი ანალიზის საფუძველზე“, თსუ იურიდ. ფაკულტეტის ჟურნალში: „სამართლის ჟურნალი“, 2013წ. #1
  11. “გაკოტრების კანონის კრიტიკოსებს”, გაზეთში “ბანკები და ფინანსები“ 2013წ. ოქტომბერი-ნოემბერი, ##341-342, ჟურნალში „ადვოკატი“, 2014წ. #3-4

  2) სამეწარმეო სამართალი  

  1. “შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (კრებული)”, თბილისი, 1992
  2. ,,შპს-ს სამართლებრივი მდგომარეობა ქართული სამართლის მიხედვით“, ჟურნალში: „საქართველოს ნოტარიატი“ #2, 2001წ.
  3. „სამეწარმეო საზოგადოება: გაუქმება, ლიკვიდაცია, ამოშლა (შედარებითი ანალიზი გერმანულ სამართალთან)”, ჟურნალში: „საქართველოს ნოტარიატი“, 2002წ. #1(5), გვ. 39-50, ასევე ჟურნალში: “სამართალი”, 2002წ. #11-12, გვ. 45-53
  4. “შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა და დირექტორს შორის სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობა და დასრულება (შედარებითი ანალიზი)”, ჟურნალში: “ნოტარიატი, სანოტარო და კერძო სამართლის მიმოხილვა. პრაქტიკა”, 2003წ. #1, გვ. 30-40, ასევე ელექტრონულ სამეცნიერო ჟურნალში ,,იურიდიული მეცნიერებები” 2004 წ. #2
  5. “პარტნიორის სამართლებრივი მდგომარეობა შპს-ის გაკოტრებისას”, ჟურნალში: „ადამიანი და კონსტიტუცია“, 2004წ. #3
  6. “შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან პარტნიორის გასვლა”, ჟურნალში: “მართლმსაჯულება და კანონი”, 2013წ. #3(38); იგივე რუსულ და ინგლისურ ენებზე ჟურნალში: შოუტჰ ჩაუცასუს Lაწ ჟოურნალ, 2012, #03
  7. სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი
  8. ჰაინჰარდ შტაიგერი „გერმანია _ სამართალი და კონსტიტუცია“, თარგმანი, ჟურნალში: „სამართალი“ #6, 1991წ.
  9. „გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ძირითადი კანონი“, თარგმანი, თბილისი 1995წ.
  10. სისხლის სამართალი
  11. „წამქეზებლობის ნორმის მიზანშეწონილობისათვის“, ჟურნალში: „სამართალი“. #9_10, 1991წ.
  12. საგადასახადო სამართალი
  13. მე-60 და 61-ე მუხლების კომენტარი, წიგნში: „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის კომენტარები“, 1-ლი გამოცემა, გამომცემლობა “თერგი XXI” 2005წ.
  14. მე-60 და 61-ე მუხლების კომენტარი, წიგნში: „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის კომენტარები“, მე-2 გამოცემა, გამომცემლობა “საარი”, 2006წ.

  როინ მიგრიაული ფლობს რუსულ, გერმანულ და ინგლისურ (სასაუბრო) ენებს.

  _____________________________________