კონსულტაციები ბიზნესის მიმართულების შერჩევისას 577 235 400

კონსულტაციები ბიზნესის მიმართულების შერჩევისას უაღრესად მნიშვნელოვანია 577 235 400 . სწორედ ამ ეტაპით იწყება ბიზნესის დაგეგმვა და ბიზნეს-გეგმის შედგენა. 

ბიზნესის მიმართულებებს ხშირად წამხედურობით ან ყურმოკრული ინფორმაციით ირჩევენ. ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებულია მიზეზია ბიზნესის წარუმატებლობისა. ის რომ მეზობელმა ააწყო რომელიმე ბიზნესი, არ ნიშნავს , რომ თქვენც ააწყობთ მას. უფრო მეტიც – დიდი შანსია რომ ბაზარზე კონკურენტები იქნებით.
უნდა ეცადოთ შეარჩიოთ უშუალოდ თქვენს რეალურ პირობებზე მორგებული ბიზნესი.

კონსულტაციები ბიზნესის მიმართულებების შერჩევისას  და ბიზნესგეგმების შედგენისას  შეგიძლიათ მიიღოთ :  577 235 400 , Caumednet@gmail.com , skype – medgeo.net 

ტელეფონზე 577 235 400 , სკაიპი-  medgeo.net , ელფოსტა Caumednet@gmail.com შეგიძლიათ მიიღოთ კონსულტაციები და სერვისები შემდეგ საკითხებზე :

კონსულტაციები ბიზნესის მიმართულების შერჩევის შესახებ –  თქვენი რესურსების პირობებში ბიზნესის ყველაზე მომგებიანი მიმართულების არჩევა

 ინფორმაცია საგრანტო კონკურესების , შეღავათიანი კრედიტების, ინვესტიციების და სხვა დონორული რესურსების შესახებ
 საგრანტო განაცხადების შევსება
საგრანტო,სალიზინგო, შეღავათიანი და ჩვეულებრივი კრედიტებისათვის ბიზნეს-გეგმების მომზადება

ბიზნეს-გეგმების შედგენის საკითხებზე, დეტალური ინფორმაციები და სახელმძღვანელოები შეგიძლიათ იხილოთ აქ https://biznes-gegma.medgeo.net/ 

ბიზნესი და მეწარმეობა

თანამედროვე საზოგადოებაში ნებისმიერი ადამიანი ამა თუ იმ ფორმით დაკავშირებულია ბიზნესთან . ზოგი თავად ქმნის ბიზნესს , ზოგი კი მოიხმარს მათ მიერ წარმოებულ პროდუქციას . ბიზნესი ეს არის კანონიერი გზით მოგების  მიღების მიზნით განხორციელებული სამეწარმეო საქმიანობა , ხოლო ბიზნესმენი ინგლისური წარმოშობის სიტყვაა და პირდაპირი გაგებით საქმიან ადამიანს ნიშნავს .

ყოველგვარი საქმიანობა არ შეიძლება ჩაითვალოს ბიზნესად . მაგალითად , ნებისმიერი მუშაობა არის საქმიანობა , მაგრამ მუშაობა ანუ პროდუქტის შექმნა ჯერ კიდევ არ არის ბიზნესი . საქმიანობა წარმოადგენს ბიზნესს მხოლოდ მაშინ ,როდესაც ის მიზნად ისახავს მოგების , შემოსავლის მიღებას . წარმოება ხდება ბიზნესი , როდესაც მწარმოებელი არა უბრალოდ უშვებს პროდუქციას , არამედ შედის ეკონომიკურ ურთიერთობებში მყიდველთან (მომხმარებელთან) წარმოებული საქონლის ხელსაყრელად გაყიდვის , რეალიზაციის , გაცვლის მიზნით . მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება ყოველთვის არ არის ბიზნესი .

ბიზნესი ეს არის ინდივიდების ორგანიზებული მცდელობა , უზრუნველყოს საზოგადოება საქონლითა და მომსახურებით . წარმოება ხდება ბიზნესი , როდესაც მწარმოებელი შედის ეკონომიკურ ურთიერთობებში მყიდველთან წარმოებული საქონლის ხელსაყრელად რეალიზაციის მიზნით .  მაგალითად , შინ საჭმლის დამზადება ან ტანსაცმლის შეკერვა პირად მოთხოვნილებათა დასაკმაყოფილებლად , არ არის ბიზნესი . თუ საჭმელი დამზადდა ან ტანსაცმელი შეიკერა გასაყიდად , ის შეიძლება ჩაითვალოს ბიზნესად .

ბიზნესისკონსულტაციები ბიზნესის მიმართულებების შერჩევისას განსაკუთრებული შემთხვევაა მეწარმეობა (სამეწარმეო საქმიანობა) . იგი უშუალო კავშირშია ადამიანის – მეწარმის პიროვნებასთან ,რომელიც ახორციელებს ბიზნესს მოგების მიღების მიზნით საკუთარი სახსრებისა და პირადი რისკის საფუძველზე . მეწარმეობა საქმიანობაა , რომლის დროსაც ხდება ცოდნისა და უნარების გამოყენება საქონლისა და მომსახურების შესაქმნელად , ხოლო ადამიანი , რომელიც ამას ახერხებს რაციონალური ანალიზის საფუძველზე , სამეწარმეო უნარით დაჯილდოებული ადამიანია . ადამიანს , რომელიც ახალ პროდუქციას ქმნის ან საწარმოს მართვის უკეთესი გზის ძიების რისკს ეწევა ,მეწარმე ეწოდება . მეწარმეები არიან როგორც დიდ , ისე მცირე კომპანიებში და მომხმარებლებს , საქონლისა და მომსახურების ფართო ასორტიმენტიდან არჩევანის გაკეთების საშუალებას აძლევენ . სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტთა სამართლებრივ ფორმებს ისევე , როგორც მეწარმეობა საქმიანობაა , რომლის დროსაც ხდება ცოდნისა და უნარების გამოყენება საქონლისა და მომსახურების შესაქმნელად მეწარმე ეწოდება ადამიანს , რომელიც ახალ პროდუქციას ქმნის ან საწარმოს მართვის უკეთესი გზის ძიების რისკს ეწევა მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში , საქართველოში კანონმდებლობით რეგულირდება და მას „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი არეგულირებს .
აღნიშნული კანონის თანახმად: `სამეწარმეო საქმიანობად მიიჩნევა მართლზომიერი და არაერთჯერადი საქმიანობა , რომელიც ხორციელდება მოგების მიღების მიზნით , დამოუკიდებლად და ორგანიზებულად . 

განმარტებიდან გამომდინარე , უნდა განვიხილოთ სამეწარმეო საქმიანობის განმსაზღვრელი შემდეგი ძირითადი ნიშნები:

მართლზომიერება  

აღნიშნულ ნიშანში იგულისხმება , რომ სამეწარმეო საქმიანობა არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს სამართლის მოქმედ ნორმებს , ზნეობის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებს და საჯარო წესრიგს; არაერთჯერადობა . სამეწარმეო საქმიანობაუნდა ხორციელდებოდეს სისტემატურად და პროფესიონალურად . მრავალჯერადობას განსაზღვრავს არა მხოლოდ მოქმედებათა რაოდენობა , არამედ აგრეთვე ამ მოქმედებათა უმთავრესი მიზანი _ მოგების მიღება; ორგანიზებულობა . ორგანიზებულობა ნიშნავს ,  რომ მეწარმე უნდა `მოერგოს~ კანონით ლისწინებულ ერთ-ერთ ორგანიზაციულ – სამართლებრივ ფორმას (ბიზნესის ორგანიზაციულ – სამართლებრივ ფორმებს განვიხილავთ მომდევნო თავში) , ჰქონდეს კანონმდებლობით დადგენილი მართვის ორგანოები და , რაც მთავარია , იყოს რეგისტრირებული სამეწარმეო რეესტრში;

დამოუკიდებლობა 

სამეწარმეო საქმიანობა , როგორც დამოუკიდებელი საქმიანობა , სხვა არაფერია , თუ არა კანონიერ , მეწარმეთა ნებაზე დამყარებულ მოქმედებათა ერთობლიობა . მასში იგულისხმება სამართლებრივი დამოუკიდებლობა , რომელიც , თავის მხრივ , მოიცავს ქონებრივ დამოუკიდებლობას (რაც განცალკევებული ქონების არსებობას ნიშნავს) და ორგანიზაციულ დამოუკიდებლობას (რაც მეწარმის მიერ ორგანიზაციულსამართლებრივი ფორმისა და საქმიანობის სახის თავისუფლად არჩევას გულისხმობს);

სწრაფვა მოგების მიღების მიზნისაკენ 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში სამეწარმეო საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს არა იმდენად საქონლის (მომსახურების) რეალური წარმოება , რამდენადაც ამ საქმიანობით მოგების მიღება . მაგრამ მოგების მიღება მეწარმის საბოლოო მიზანი არ არის .
მისი საქმიანობის მთავარი მისია ამა თუ იმ გეოგრაფიული საზღვრებისმქონე ბაზარზე საზოგადოებრივ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებაა მხოლოდ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებით შეიძლება მართლზომიერი მოგების სამეწარმეოსაქმიანობად მიიჩნევა მართლზომიერი და არაერთჯერადი საქმიანობა , რომელიცხორციელდება მოგების მიზნით , დამოუკიდებლად საბაზრო ეკონომიკა არის თავისუფალი ეკონომიკა , რომელის ერთ-ერთი პრინციპია თავისუფალი მეწარმოება . მიღება . სწორედ ამაში მდგომარეობს სამეწარმეო საქმიანობის .თავისებურება . შეიძლება ითქვას , რომ სამეწარმეო საქმიანობის წარმატება იგივეა , რაც ბაზარზე არსებულ მეტოქეობაში წარმატება .მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებულია სამეწარმეო საქმიანობის მიზანი _ საზოგადოებრივ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება და მის საფუძველზე მოგების სისტემატიური და პროფესიონალური მიღება . ამის გათვალისწინებით , ეკონომიკის ნებისმიერ სფეროში წარმოებული მართლზომიერი საქმიანობა , მიმართული მოგების მიღებისაკენ , არის სამეწარმეო საქმიანობა

 თეზაურუსი 

ბიზნეს-გეგმის დაწერა ; ბიზნეს-გეგმის ;ბიზნეს-გეგმის ; ბიზნეს-გეგმის ;ბიზნეს-გეგმის ; ბიზნეს-გეგმის ;ბიზნეს გეგმის დაწერაბიზნეს გეგმის დაწერა ;ბიზნეს გეგმის დაწერა ; ბიზნეს გეგმის დაწერაბიზნეს გეგმის დაწერა ;ბიზნეს-გეგმის შედგენა ; ბიზნეს-გეგმის შედგენაბიზნეს გეგმის შედგენაბიზნეს გეგმის შედგენაბიზნეს გეგმის შეკვეთაბიზნეს-გეგმის შეკვეთაბიზნეს-გეგმის შეკვეთაბიზნეს-გეგმაბიზნეს-გეგმა ;