საჯარო დაწესებულებიდან საჯარო ინფორმაციის მიღება

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com

ზოგადი  ადმინისტრაციული  კოდექსის  მიხედვით,  საჯარო  დაწესებულება  არის  ადმინისტრაციული  ორგანო,  სახელმწიფო  ან  ადგილობრივი  ბიუჯეტის  სახსრებიდან  დაფინანსებული  კერძო  სამართლის  იურიდიული  პირი  ასეთი  დაფინანსების  ფარგლებში.  საჯარო  ინფორმაცია  –  ოფიციალური  დოკუმენტი  (მათ  შორის,  ნახაზი,  მაკეტი,  გეგმა,  სქემა,  ფოტოსურათი,  ელექტრონული  ინფორმაცია,  ვიდეო  და  აუდიოჩანაწერები)  ანუ  საჯარო  დაწესებულებაში  დაცული,  აგრეთვე  საჯარო  დაწესებულების  ან  მოსამსახურის  მიერ  სამსახურებრივ  საქმიანობასთან  დაკავშირებით  მიღებული,  დამუშავებული,  შექმნილი  ან  გაგზავნილი  ინფორმაცია.

თუ  თქვენ  გსურთ  საჯარო  ინფორმაციის  მიღება,  უფლება  გაქვთ  მოითხოვოთ  მისი  მიღება  ნებისმიერი  საჯარო  დაწესებულებიდან.  ამ  დროს,  საჯარო  დაწესებულება  ვალდებულია  დააკმაყოფილოს  თქვენი  მოთხოვნა  იმის  მიუხედავად,  თუ  რა  მდგომარეობაშია  ეს  ინფორმაცია.  ინფორმაციის  გაცნობა  შესაძლებელია,  ასევე,  დედანში.  თუ  ინფორმაცია  დაცულია  სხვადასხვა  ფორმით  (ხელნაწერი,  ნაბეჭდი,აუდიო  ან  ვიდეო  ჩანაწერი  და  ა.შ),  თქვენ  უფლებამოსილი  ხართ  თავად  აირჩიოთ,  თუ  რა  სახით  გსურთ  ამ  ინფორმაციის  მიღება.  თუ  არსებობს  დედნის  დაზიანების  საფრთხე,  საჯარო  დაწესებულება  ვალდებულია  უზრუნველყოს  მისი  გაცნობა  ზედამხედველობის  ქვეშ.

საჯარო  დაწესებულება  საჯარო  ინფორმაციას  გასცემს  დაუყოვნებლივ  ან  არა  უგვიანეს  10  დღის  ვადაში.  აღნიშნული  10  დღიანი  ვადა  მოქმედებს  იმ  შემთხვევაში,  როდესაც  1.  მოთხოვნის  უზრუნველყოფა  საჭიროებს  შესაბამისი  საჯარო  დაწესებულების  სხვა  დასახლებულ  პუნქტში  არსებული  სტრუქტურული  ერთეულიდან  ან  სხვა  საჯარო  დაწესებულებიდან  ინფორმაციის,  აგრეთვე,  დიდი  მოცულობის  სხვადასხვა  დოკუმენტების  მოძიებასა  და  დამუშავებას;    2.ინფორმაციის  მოთხოვნაზე  უზრუნველყოფის  გადაწყვეტილება  საჭიროებს  კონსულტაციას  სხვა  დასახლებულ  პუნქტში  არსებულ  მის  სტრუქტურულ  ერთეულთან  ან  სხვა  საჯარო  დაწესებულებასთან.

საჯარო  ინფორმაციის  გაცემაზე  უარი  უნდა  გეცნობოთ  დაუყოვნებლივ.  უარის  შემთხვევაში,  საჯარო  დაწესებულება  ვალდებულია  გადაწყვეტილების  მიღებიდან  3  დღის  ვადაში  წერილობით  განგიმარტოთ  თქვენი  უფლებები  და  გასაჩივრების  პროცედურა.  ასევე,  მიუთითოს  სტრუქტურული  ქვედანაყოფი  ან  დაწესებულება,  რომელთანაც  წარმოებდა  კონსულტაცია  ინფორმაციის  გაცემაზე  უარის  თქმის  გადაწყვეტილების  მიღებისას.  საჯარო  დაწესებულებას  შეუძლია  უარი  გითხრათ  ინფორმაციის  გაცემაზე  იმ  შემთხვევაში,  თუ  ინფორმაცია  შეიცავს  სახელმწიფო,  პროფესიულ,  კომერციულ  ან  პირად  საიდუმლოებას.  ამასთან,  ინფორმაციის  გასაიდუმლოება  აღნიშნული  მოტივებით  არ  შეიძლება,  თუ  კანონი  პირდაპირ  არ  აწესებს  მისი  გასაიდუმლობის  მოთხოვნას  ან  საიდუმლოდ  დასაცავი  ინფორმაციის  ჩამონათვალს.

საჯარო  ინფორმაციის  მიღება  უფასოა.  ინფორმაციის  მიღებისთვის  საფასურის  გადახდა  გეკისრებათ  მხოლოდ  იმ  შემთხვევაში,  თუ  ასლის  მიღება  გსურთ  და  შესაბამისად,  იხდით  მხოლოდ  იმ  თანხის  ოდენობას,  რაც  საჭიროა  ასლის  გადასაღებად.