საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოქმედების სფერო

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ნებისმიერი  კანონი,  იქნება  ეს  ნორმატიული  აქტი,  კოდექსი  თუ  სხვა,  ვრცელდება  კონკრეტულ  სფეროზე.  ამჯერად  შემოგთავაზებთ  საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული  კოდექსის  (სზაკ)  მოქმედების  სფეროს. საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული  კოდექსის  მესამე  მუხლის  თანახმად,  ამ  კოდექსის  მოქმედება  ვრცელდება  სახელმწიფო,  ადგილობრივი  Read More …

დისკრეციული უფლებამოსილება

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com აღმასრულებელი  ხელისუფლების  ძირითადი  ფუნქცია  სამართალგამოყენებითი,  ნორმათშეფარდებითი  საქმიანობაა.  მმართველობის  ორგანოების  კანონიერების  პრინციპიდან  გამომდინარე,  ადმინისტრაციული  ორგანოს  ქმედების  ფარგლებს  ქმნის  ის  ნორმატიული  აქტი,  რომლის  აღსრულებასაც  ეს  ქმედება  ისახავს  მიზნად.  სამართლის  ნორმა  ორი  ნაწილისგან  შედგება:  ნორმის  ამოქმედების  წინაპირობები  Read More …

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ცნება

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ადმინისტრაციული  ორგანოს  საქმიანობის  საჯარო  სამართლებრივი  ფორმებიდან  გამოიყოფა  მოწესრიგება  და  უბრალო  მმართველობითი  საქმიანობა  (რეალაქტი).  ცალმხრივი  მოწესრიგების  ერთ-ერთს  სახეს  კი  წარმოადგენს  ინდივიდუალური  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი  აქტი.  ანუ  ინდივიდუალური  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი  აქტი  წარმოადგენს  ადმინისტრაციული  ორგანოს  საჯარო  სამართლებრივი  საქმიანობის  ერთ-ერთ  ფორმას.  Read More …

საჯარო დაწესებულებიდან საჯარო ინფორმაციის მიღება

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ზოგადი  ადმინისტრაციული  კოდექსის  მიხედვით,  საჯარო  დაწესებულება  არის  ადმინისტრაციული  ორგანო,  სახელმწიფო  ან  ადგილობრივი  ბიუჯეტის  სახსრებიდან  დაფინანსებული  კერძო  სამართლის  იურიდიული  პირი  ასეთი  დაფინანსების  ფარგლებში.  საჯარო  ინფორმაცია  –  ოფიციალური  დოკუმენტი  (მათ  შორის,  ნახაზი,  მაკეტი,  გეგმა,  სქემა,  ფოტოსურათი,  Read More …

ადმინისტრაციული წარმოების სახეები

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული  კოდექსის  მე-2  მუხლის  პირველი  ნაწილის  “კ”  ქვეპუნქტის  თანახმად  ,  ადმინისტრაციული  წარმოება  არის  ადმინისტრაციული  ორგანოს  საქმიანობა  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი  აქტის  მომზადების,  გამოცემისა  და  აღსრულების,  ადმინისტრაციული  საჩივრის  გადაწყვეტის,  აგრეთვე  – ადმინისტრაციული  ხელშეკრულების  მომზადების,  დადების  ან  Read More …