კაზუსის ამოხსნა სისხლის სამართალში #1

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com სისხლის  სამართალში  კაზუსის  ამოხსნა  ყველაზე  რთულია  და  საჭიროებს  გარკვეული  თანმინდევრობის  და  ტექნიკის  ცოდნას.  ვეცდები  შემოგთავაზოთ  ძირითადი  წყობა  და  წესები  მის  ამოსახსნელად: კაზუსის  ამოხსნისას  მხოლოდ  კანონის  ტექსტის  ზუსტი  ცოდნა  და  მომხდართან  მისადაგება  არ  კმარა.  სისხლის  Read More …