კაზუსები

კაზუსის ამოხსნა სისხლის სამართალში # კაზუსის ამოხსნა # – ნიმუში როგორ უნდა გადაწყდეს დავა? (კაზუსი) განსაცდელში მიტოვება თუ დაუხმარებლობა? (კაზუსი) ვალდებულებითი სამართალი – კაზუსი კაზუსი თავისი ამოხსნით კაზუსი ადამიანის უფლებების თემიდან კაზუსი კაზუისტიკა